Denominación do titulo Máster Universitario en Nutrición pola Universidade de Vigo
Nivel académico Máster – RD 1393/2007, de 29 de outubro
Código RUCT do título 4311048
Rama de coñecemento Ciencias da saúde
Profesión regulada vinculada Non habilita para profesión regulada
Tipo de ensino Oficial (adaptado ao EEES)
Modalidade de ensino Semipresencial
Número de prazas ofertadas 24 prazas
Lingua de impartición Castelán
Curso académico de implantación 2008/2009
Duración do programa 60 créditos ECTS, 1 ano
Data de verificación 06/07/2009 – Verificación (SXU 01/10/2009)
Data de Autorización na C.A. de Galicia 13/03/2008 – Autorización (DOG 28/03/2008)
Aprobación polo Consello de Ministros 15/04/2011 – (BOE 11/05/2011)
Publicación do Plan de Estudos 21/04/2012 – (BOE 28/05/2012)
Renovación da acreditación 30/04/2015 – (CGU 30/04/2015)
Centros nos que se imparte Campus de Ourense: Facultade de Ciencias
Centros nos que se imparte Campus de Ourense (videoconferencia)
Campus de Vigo (videoconferencia)
Coordinador do título Lucas C. González Matías
Memoria do título Memoria vixente