Interese académico, científico e profesional

Interese profesional, académico, científico e rexional da titulación proposta.

A nutrición e todos os aspectos relacionados que inclúen a patoloxía por alteracións metabólicas máis frecuentes, é unha das áreas da biomedicina que experimentou un maior avance nos últimos anos, e unha das que presenta un lugar de traballo máis atractivo, tanto desde o punto de vista da investigación como da clínica. Os continuos avances tecnolóxicos e a elevada prevalencia de determinadas enfermidades endocrino- metabólicas (como a diabetes e os trastornos da conduta alimentaria) determinan a necesidade de contar con profesionais cada vez mellor formados no seu ámbito para poder dar unha adecuada resposta aos problemas socio-sanitarios que se presentan, pero tamén cunha sólida formación académica que lles permita adaptarse aos continuos avances científicos e tecnolóxicos.

É especialmente relevante a prevalencia na sociedade occidental de trastornos por unha alimentación inadecuada en cantidade e calidade, a pesar da oferta e dos avances médico sanitarios.

As sociedades médicas e científicas do sector da Nutrición alertan do masivo incremento da obesidade en todos os países occidentais, cuxas taxas de incremento son máximas en países como España, e onde Galicia está á cabeza, especialmente en obesidade infantil. As pautas alimentarias de grupos e colectivos, que se desenvolven en comedores, colexios e institucións xeriátricas, son moi importantes nunha sociedade na que a alimentación se realiza en espazos sociais e colectivos cada vez en maior medida, polo que se require de profesionais capaces de xerar menús equilibrados e de calidade para grandes grupos. Por se isto non bastase, existe un amplo campo de intervención nutricional en moitas patoloxías de manexo hospitalario, como a cardiovascular, preoperatoria, oncolóxica, sida e a propia do aparello dixestivo, nas que baixo supervisión do especialista médico requírese de persoal adestrado no manexo experto das distintas formas de nutrición enteral e parenteral. Esta problemática, que é especialmente perentoria en Galicia, cunha poboación próxima aos tres millóns de habitantes, non se ve correspondida, con todo, cunha oferta académica formativa acorde ao campo da Nutrición.

Non existe en Galicia titulación de posgrao en Nutrición Humana nin en Dietética, polo que o noso Máster é singular e cobre unha demanda crecente no distrito universitario de Galicia de forma exclusiva. Ademais, esperamos, que a demanda se verá incrementada por titulados procedentes de todas as universidades do sistema universitario de Galicia que carecen desta oferta e pretenden a especialización, e por titulados doutras comunidades españolas e estranxeiras, como veu ocorrendo no últimos tres anos. Ademais de contemplar a posibilidade de alumnos doutras comunidades autónomas e, mediante a organización de actividades de mobilidade nun futuro, alumnos estranxeiros atraídos pola calidade dos nosos contidos. En torno ao 15% dos alumnos cada ano proceden doutras comunidades autónomas e 5% son estranxeiros.

A transformación en graos das diplomaturas de Fisioterapia e en especial de Enfermería, coa consecuente ampliación dos obxectivos de formación profesional puxo no primeiro plano a necesidade de especialización en campos específicos nestas titulacións. Actualmente non existe unha oferta suficiente de formación de posgrao que sexa capaz de absorber a previsible e inmediata demanda nestes graos. Nos últimos anos preto do 50 % dos alumnos do Máster de Nutrición corresponden a diplomados en Enfermería e Fisioterapia. Nos próximos anos esta demanda incrementarase. A especialización en Nutrición supón unha opción de enorme interese e aplicación inmediata, considerando as claras implicacións que ten no exercicio da Enfermería con especial orientación a colectivos específicos: neonatal, infantil, envellecemento, embarazo, envellecemento, enfermidades carenciais e asistencia primaria en obesidade e diabetes, que asumirán ou xa están a asumir no sistema sanitario de Galicia e previsiblemente do resto do estado. A restructuración dos estudos de Enfermería na Universidade de Vigo e o proxecto de creación inmediata dunha Facultade de Enfermería que permita integrar os tres centros adscritos na actualidade (Meixoeiro-Vigo, Montecelo-Pontevedra e Cristal/Piñor-Ourense) consolidará esta demanda ao ser actualmente os únicos estudos estruturados neste campo que oferta a UVigo. Algo similar ocorre coa titulación de Fisioterapia, na que a expansión das súas aplicacións no campo deportivo ha constado como real a necesidade dunha formación especializada en Nutrición que complemente a formación básica en Fisioterapia, mellorando non só as expectativas laborais deste colectivo, senón tamén a calidade e profundidade do exercicio profesional.

O Máster de Nutrición, por tanto, complementa de maneira óptima a oferta de formación de grao e posgrao no ámbito de ciencias da saúde na Universidade de Vigo.

O Máster parte dos coñecementos adquiridos polo alumno en titulacións fundamentalmente de ciencias da Saúde e ciencias experimentais, a partir da cal se constrúe a súa profundización a nivel académico e profesional en cuestións de nutrición e metabolismo. O alumnado recibirá formación que lle permita realizar un traballo de investigación autónomo, adquirir unha capacidade de resolución de problemas en ámbitos interdisciplinarios e de organización e xestión de traballo académico e/ou profesional. Proporcionarase aos estudantes os coñecementos teóricos e técnicos necesarios para traballos en institucións sanitarias, centros asistenciais, comedores colectivos e empresas do sector alimentario. Os alumnos deberán realizar un traballo fin de Máster xa sexa na propia universidade como en centros hospitalario. Os presentes estudos de Máster permitirán orientar a formación do alumno directamente ao exercicio profesional a realizar posteriormente o doutoramento en Nutrición nun campo afín (terceiro ciclo).

 

Xustificación da adecuación do título ás normas reguladoras/directivas para a habilitación para o exercicio profesional.

Este Máster, entre outros contidos, promove a especialización orientada basicamente a unha práctica profesional no mundo da nutrición para a saúde, nutrición clínica ou a alimentación comunitaria. Con todo, ao non ser un programa de posgrao para o que se regulen atribucións profesionais específicas, non se rexe por directivas do exercicio profesional concretas ou específicas. Este Máster pertence á categoría de Máster de orientación profesional sen directrices xerais propias.

O exercicio dos aspectos nutricionais vinculados directamente á saúde son competencia exclusiva do persoal médico, ou sanitario e regulado polas normas dispostas polo estado.

 

Referentes externos á Universidade

Consultas externas: Realizáronse fundamentalmente a través da OFOE (oficina de orientación ao emprego) da Universidade de Vigo. Este servizo actúa como vínculo de contacto entre os centros e os licenciados das distintas titulacións. Ademais proporciona unha conexión entre as empresas e os centros que permitiu coñecer as necesidades e demandas concretas a nivel local e rexional do sector no que o alumno vai desenvolver a súa actividade profesional, a fin de adaptar no posible os plans de estudo ás necesidades sanitarias, sociais e empresariais da súa contorna.