Procesos estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 21/04/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición

21/04/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección

21/04/2015

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e felicitacións

21/04/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios

21/04/2015

 

Procesos clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 28/07/2016
AC-0201 P1 Matrícula 28/07/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos oficiais 28/07/2016

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións 28/07/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 19/05/2014
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 19/05/2014
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

21/04/2015
DO-0202 P1 Promoción das titulacións

21/04/2015
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado

19/05/2014
DO-0204 P1 Xestión das prácticas externas 19/05/2014
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 19/05/2014
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 19/05/2014

 

Procesos soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PA05 Captación, selección e formación do PDI e PAS 30/10/2008

 

Xestión de compras e avaliación de proveedores (CO)

Código Procedemento Aprobación
PA08 Xestión de servizos 30/10/2008

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos

19/05/2014
XD-02 Xestión de documentos e evidencias 19/05/2014

 

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
PA07 Xestión de recursos materiais 30/10/2008